فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

ليست اشياء قابل اهدا

۱۳۸۳/۱/۱٥

 

اشياء اهدايي ميتواند هر يكٍ از موارد زير باشد :

لوازم كار و كشاورزي :

لوازم خاركني و ادوات زراعي از قبيل خيش ، گاوآهن ، بوندروغ ، لايون ، گووشا ، گووران ، چان ، لاواشون ، كم ، غربيل ، تايچا ، كيله ، قفيس ، مهر اربابي ، داس ، مصقل ، اوراخ ، اوراخچا ، اودغازان ، خورجون ، گووالا ، جووال ، تور ، شارا ، قارا طنف ( طناب سياه ) بيل ، كوله بيل ، اسبار بيله و هرگونه وسيله و ادوات بي مصرف كشاورزي و ريسندگي و بافندگي پارچه و قالي ، دار و داربار و زيردار و كله وزن ، و

لوازم زندگي :

لوازمي از قبيل زير اندازهاي محلي ، دستاس و ميل مخصوص ديبك و ديگ و ديگچه و چراغهاي قديمي خوراكپزي و روشنايي و فانوس و موشي و گردسوز و لولگين و چولمك و كوزه و اوخورا و دوگله و انواع سفالهاي قديمي و اشياء فلزي از قبيل قفل و زنجير و كليد و كلون و كليد چوبي كلون و آينه و كاسه و بشثاب و ساير ادوات و اوازم زندگي و مسافرت و البسة قديمي و دستباف و هر چيزي كه در گذشته مورد استفادة بستگان ما بوده است

لوازم ازدواج :

كتب و اسناد مكتوب :

كتابهاي خطي و غيرخطي و اسناد و مكتوبات و نامه هاي قديمي با هر عنوان و متن قابل نگهداري در موزه خواهد بود و هيات مؤسس از قبول آنها استقبال مينمايد . ...

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان