فرزندان كميجان , KOMIJAN BOYs

نتيجه

۱۳۸٢/۱٢/٢٤

متن فارسي قطعنامه مذكور به اين شرح است :

قطعنامه اولين كنگره زبان مادري

ما شركت كنندگان در « اولين كنگره زبان مادري» منعقده در تبريز بمناسبت 21 فوريه « روز جهاني زبان مادري» و تمامي دوستداران زبان مادري ،

ـ با استناد بر بيانيه عمومي حقوق بشر سازمان ملل متحد ، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي ،

ـ با استناد بر ميثاق شماره 135/47 مورخه 18 دسامبر 1992 داير برحقوق ملي و عرقي ، زباني و ديني ،

با تكيه بر مواد 15 و 19 ( كه تاكنون از قوه بفعل درنيامده) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،

ـ با در نظر گرفتن اينكه حداقل دو سوم جمعيت كشور را اقوام ترك ، كرد ، عرب ، لر ، تركمن ، بلوچ و... تشكيل ميدهند و با در نظر گرفتن موجوديت زبانها و فرهنگ‌هاي گوناگون در كشور ،

از مسئولين محترم دولت جمهوري اسلامي ايران ميخواهيم كه جهت اجراي خواستهاي زير نسبت به ايجاد امكانات مادي و معنوي و حقوقي لازم و مناسب اقدام نمايد :

1ـ تدريس زبانهاي مادري در مدارس ابتدائي و متوسطه.

2ـ در سطح كشوري و در راديو و تلويزيون ومطبوعات محلي نسبت به تركيب جمعيت از زبان مادري آنان به نحو صحيح استفاده گردد.

3ـ در جهت حفظ و شكوفائي و تكامل زبانها و فرهنگهاي مختلف كشور ، تشكيلات فرهنگي دولتي ايجاد گردد. از تشكيلات غير دولتي كه در اين راستا تاسيس ميشوند توسط دولت حمايت بعمل آيد.

4ـ نسبت به عادات و عنعنات ، نوع لباس ، نامهاي تاريخي ، مذهب ، دين و زبان كليه مليتهاي ايراني بديده احترام نگريسته ، ارزشهاي معنوي و تاريخي و فرهنگي آنان به هموطنان ديگر ياد داده شود.

5 ـ بدون در نظر گرفتن ( سرتاسري يا ايالتي بودن) موانع بوروكراتيك موجود در سر راه ايجاد تشكيلات سياسي ـ اجتماعي مدافع حقوق ملي از ميان برداشته شود.

6ـ با پس مانده‌هاي رژيم قبلي و با تفكر شوونيستي كه امروزه نيز گاهي در قرارهاي سياسي دولت خودنمائي ميكند و هدف آنها حل و آسيميله نمودن مليتها در درون يك زبان و فرهنگ واحد ميباشد مبارزه جدي بعمل آيد.

از سازمان يونسكو و سازمان ملل متحد درخواست مينمائيم :

نسبت به تشويق جمهوري اسلامي ايران در مود حمايت از سياست دفاع از زبان مادري و اعاده حقوق مدني و فرهنگي و زبان مليتهاي ايراني فعاليت بنمايد.

21 فوريه 2004 ( 2 اسفند 1382)
 تبريز ـ آذربايجان ايران

اولين كنگره زبان مادري

 
  لینک مطلب

كميجان خبر

فرزندان كميجان

اوضاع و اخباركميجان

شجره و انساب كميجان

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

شهدای کمیجان

اخبار و مقالات زلزله

فارغ التحصيلان كميجان

زندگي جاودانه

چؤگور

مهديان

آب و هوا


لينك دوستان