بار افشانی

تو سنگم میزنی میوه نثارت

بیا تا پاک کنم گرد و غبارت

درختان میوه از بهر تو آرند

کمی صبرش کنی بر تو ببارند

همین دهقان زحمتکش که دیدی

درختان را ز بهر  میوه کارند

صبوری کن صبوری کن صبوری

بزودی بار و بر بر تو ببارند

/ 2 نظر / 10 بازدید
سجادي اراكي

با سلام مجدد به شما استاد گرانقدر شعر بسيار پر مفهومی بود و دقيقا مناسب حال گروه نوانديش وفس!!!!! ای کاش همه هم استانی ها اين شعر گرانسنگ شما را مد نظر داشته باشند ايکاش همه اين صبر و حوصله و انتقاد پذيری را داشته باشند فقط در وصف حال شما اساتيد و مفاخر استان(تمامی علما و فضلای کميجان ) ضمن عذر خواهی از طرف چند عامی و جاهل هم استانی . ميگويم سنگ بد گوهر اگر کاسه زرين بشکست قيمت سنگ نيفزايد و زر کم نشود اجرتان با خدا

saleh hahsemi

مطلب خوبي بود زنگ فيلم جواهري در قصر براي موبايل http://www.salehforum.com/showthread.php?tid=375