روز جهانی زن

روز جهانی زن

روز جهانی زن

                                 باید  مبارک باشد

                                                       اگرچه ديروقت شد

                                                                                 ولی نگاه ما باید کنون

                                                                                                             شسته و پاکیزه شود

تا نيمه وجودمان را

                        که در تمام روزها و شب

                                                            در خوشی و در ناخوشی

                                                                                              در روز جنگ و انقلاب

                                                                                                                          اندر کنار همگان

حضور محکمی دارند

                               حس کنيم و باور کنيم .

ما زن های جامعه را

                            فقط برای رای دادن

                                                     فقط برای رفتن به نماز جمعه

                                                                                           فقط برای نان پختن

                                                                                                                   و ارسال به جبهه ها

فقط برای مریض داری

                              فقط برای عشق بازی

                                                          فقط برای زایمان

                                                                                زائیدن جوانی که

                                                                                                      فردا در راه این وطن

                                                                                                                                   و در راه باور من

                                                                              شهید شود ، نمی خواهیم .

ما آنان را ، با این گمان

                              که نیمه مردم مایند

                                                       نیمه وجود من و مایند

                                                                                   در همه حال های خوب و بدمان

                                                                                                                             در جنگها و بمبارانها

در زلزله ها و ویرانی ها

                                  در سیل و خون و آتش

                                                                  در تشییع و تدفین فرزندانشان

                                                                                                       می خواهیم و می پذیریم .

                                                                                                                                        با این نگاه و بینش

                   روز جهانی زن را

                                                    به آنان مبارکباد می گوئیم .

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
رضا بندی

لال شو