قیمت دوستی

بهاي دوستي

دوستي با تو عزيزم به جهان می ارزد

نيک دانم که لبت قيمت جان می ارزد

بذر عشقی که به خاک دل من پاشيدی

کس نداند که نهاليش چسان می ارزد

عهد ديرينه ببستيم و به کس واننهيم

عهد ديرين به زمينی و زمان می ارزد

کيست داند که من عهدم به چه قِيمت بستم ؟

قيمتش را ز که پرسی که به جان می ارزد

دل بريدم  ز زليخا و ندادم به کسی  

قدر يوسف تو ندانی که گران می ارزد

قلم عفو به ديوانگی مجنون کش

عشق ليلی تو بر او بخش همان می ارزد

برده ی دل که به بازار خريدار نداشت

تير خورد از دو سيه چشم , کمان می ارزد

تير مژگان چو بر اندام دل من بنشست

فکر کردم که ز يارست , گمان می ارزد

ارزش دوستی ای يار بيا احصاء  کن

تا بدانی که رفاقت به جهان می ارزد

22/1/86

/ 0 نظر / 21 بازدید