تشکر و تقدیر از برگزارکنندگان همایش

برای اولین همایش زحمت زیادی از سوی دست اندرکاران آن که از میان کادر فرمانداری کمیجان و شورای شهر و سایر افراد زحمتکش بویژه جناب آقای مسافر فرماندار محترم کشیده شده بود و بخوبی نیز زحمت آنان ببار نشست . جا دارد از تک تک آن عزیزان سپاسگزاری نمائیم .

از آن گذشته عده بیشماری از نخبگان شهرستان از راههای دور و نزدیک دعوت فرماندار محترم کمیجان را لبیک گفته و در این همایش گرد هم آمده بودند تا بلکه قدمی در جهت نهادینه کردن برنامه توسعه پایدار شهرستان بردارند .

جا دارد از تمامی نخبگانی که در اولین گام بدعوت دوستان و مسئولین محترم فرمانداری شهرستان کمیجان پاسخ اجابت دادند نیز تقدیر و تشکر نمائیم .

(در همینجا یاد آور میشوم که بایستی برگزارکنندگان همایش برای بقیه مدعوین در ساعات تشکیل کمیسیونها برنامه گردشی چیزی ترتیب میدادند تا از افتراق و پراکندگی آنان جلوگیری میشد ، این نکته را از آنجهت یادآور شدم تا عزیزان برگزارکننده برای دومین همایش برنامه بازدید از یکی از مناطق دیدنی و گردشگری نزدیک را تریب دهند .)

باشد تا یافته های اولین همایش توسعه پایدار کمیجان که با حضور نخبگان آن شهرستان تهیه و تدوین گردیده است بعنوان برنامه بلند مدتی برای توسعه شهرستان مد نظر عزیزان و مسئولین محترم ادارات شهرستان و استان و متولیان امور باشد .

/ 0 نظر / 23 بازدید