شرکت توسعه و عمران کميجان ۱

هر که آمد عمارتی نو ساخت

رفت و منزل به ديگری پرداخت

آيا منظور شاعر از اين شعر آنست که وقتی خودش رفت آن منزل نوی را که ساخته بود به امان خدا رها کرد و ديگری هم که تازه آمده بود شروع به ساختن عمارت نوی برای خودش شد ؟

يا اينکه منظور آنست که منزل را به ديگری سپرد تا او کارهای نيمه تمام مانده را به بهترين شکل باتمام رسانده و آن عمارت را به بهترين نحو به بهره برداری برساند ؟

فرماندار قبلی کميجان ، آقای شعيبی اقداماتی را در خصوص جمعيت کميجانی ها و حومه مقيم تهران و تاسيس شرکت توسعه و عمران شهرستان کميجان پيگيری می کردند که اميدوارم با پيگيری های جناب مسافر فرماندار فعلی کميجان در اسرع وقت به نتيجه مطلوب برسد .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید