بسته پنجم

حرمت ادیان

 

مه فشاند نور و ...

 

گون ایشیقه همه ی عالم امکانه توتوب        

نور خورشید تمام جهان را فرا گرفته است

اوچیخیب گون یوزونه ، گوی لره توپراق سه پیره  

او بروی خورشید و به سمت آسمان خاک می پاشد

نچچه دین اولسا جاهاندا ، بیزه حورمتله گرک

هر چند دین در جهان باشد باید مورد احترام باشد

آیناماز حرمت دین ، دینه اهانت ایلیره

برخی حرمت دین را نمی فهمند و به دین اهانت می کنند

او که پیغمبریمیز عکسی نه کارتونجا چکیب

او که عکس پیغمبر ما را به کاریکاتور ترسیم کرد

ایت کیمین دامنا دوروب آی ایشیقی نه هوروره

مانند سگی است که در بام بسوی مهتاب عوعو می کند

بو تناور آغاجی ریشه سه دونیانه دوتوب

ریشه های این درخت تناور اسلام دنیا را گرفته است

بیره چیخمیش آغاجا ، شاخه دن یاپراق دریره

یکی بر بالای درخت رفته و برگهای آن را می چیند

بیزه واجب دی ، نصارا و یهود احترامه

احترام ادیان یهودی و نصرانی بر ما واجب است

بو جووود لردن ندن بیزه اهانت یاغوره

ولی چرا از این جهودها بر ما اهانت میبارد؟

نم نمک دونیانه توتموش یا محمد صداسی

آرام آرام فریاد یامحمد تمام دنیا را فرا گرفت

بو صدا تامام ممالک جهان دان گلو ره

و این صدا از تمامی کشورهای جهان بلند شده است

زرنگار آینه سی دور دین ، نه قدر توز سپه سن

دین اسلام مانند آیینه ی زرنگار است ، هرقدر گردو خاک بپاشی

گول یوزه نور الهی دن گنه پارول لوره

بازهم گل روی آن از نور الهی برق می زند

محمد کمیجانی ( نیک انجام ) 2/12/1384

 

/ 0 نظر / 24 بازدید